Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het verlenen van diensten

(versie 1 maart 2012)


Artikel 1 Algemeen

1. Loper Juridisch Advies is het juridisch adviesbureau van mr. A.A.C. (Anita) van Perlo-Krols, gevestigd aan de Standaardmolen 20 te (2406 JK) Alphen aan den Rijn.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan Loper Juridisch Advies en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voorvloeien en/of daarmee verband houden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.

3. Als er sprake is van strijdigheid van de bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de

opdracht dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdracht.


Artikel 3 Offertes

1. De door Loper Juridisch Advies gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Loper Juridisch Advies is slechts aan offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

3. Wanneer Loper Juridisch Advies een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde offerte voorziet, zal hij daarover tijdig met opdrachtgever in contact treden en zullen partijen nadere afspraken maken.

4. Een overeenkomst is tot stand gekomen als het overeengekomene schriftelijk door Loper Juridisch Advies aan opdrachtgever is bevestigd. Voor overeenkomsten waarvoor geen opdrachtbevestiging is verzonden, beschouwen partijen de eerste factuur van Loper Juridisch Advies als opdrachtbevestiging.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

1. Loper Juridisch Advies zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Loper Juridisch Advies kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

2. Opdrachtgever is gehouden om Loper Juridisch Advies tijdig alle informatie, documenten en bewijsstukken te verstrekken die Loper Juridisch Advies behoeft voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, documenten en bewijsstukken. Dit geldt ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Loper juridisch Advies kan na overleg met opdrachtgever voor bepaalde werkzaamheden derden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van opdrachtgever. Loper Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van die derden.

 

Artikel 5 Geheimhouding

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 6 Honorarium

1. Tenzij anders overeengekomen, zal Loper Juridisch Advies het honorarium voor de verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.

2. In het honorarium is een vergoeding ter dekking van algemene kantoorkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Reiskosten en onkosten zijn niet inbegrepen. 
Het uurtarief wordt vermeerderd met omzetbelasting (BTW).

 

Artikel 7 Betaling

1. De door de opdrachtgever aan Loper Juridisch Advies verschuldigde bedragen worden maandelijks aan de opdrachtgever gedeclareerd. Loper Juridisch Advies is gerechtigd de werkzaamheden tussentijds en/ of bij voorschot in rekening te brengen.
2. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening. Bij gebreke van tijdige betaling is Loper Juridsch Advies gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag 1 % rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en 15 % wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.   

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Loper Juridisch Advies is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door Loper Juridisch Advies gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

2.Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan Loper Juridisch Advies voldane en/of verschuldigde honorarium.

3. Opdrachtgever vrijwaart Loper Juridisch Advies voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voorvloeiend uit door Loper Juridisch Advies geleverde diensten.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Loper Juridisch Advies is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. 
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

De algemene voorwaarden kunt u tevens downloaden door middel van deze link